Văn bản pháp luật

QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN, KÊ ĐƠN THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN KẾT HỢP VỚI THUỐC TÂN DƯỢC TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Thông tư Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

   
 

Về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

BỘ Y TẾ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ Hướng dẫn khám sức khỏe

BỘ Y TẾ
Số: 14/2013/TT-BYT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật khám chữa bệnh

Luật số 40/2009/QH12 của Quốc hội : LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

Luật dược

QUỐC HỘI
Số: 34/2005/QH11
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc