Luật

Luật khám chữa bệnh

Luật số 40/2009/QH12 của Quốc hội : LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

Luật dược

QUỐC HỘI
Số: 34/2005/QH11
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc