Về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

BỘ Y TẾ

_________________

Số: 39/2007/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp

“Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005 ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét duyệt cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.

Điều 2. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc xét duyệt và cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền theo đúng Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Người được cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, khi đăng ký hành nghề phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Số văn bản 39
Ký hiệu 2007/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/11/2007
Người ký Nguyễn Quốc Triệu
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp“Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”
Cơ quan ban hành
Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD39BYT1.DOC (31232 Byte)
QD39BYT2.DOC (28672 Byte)