Nghị định

Về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

BỘ Y TẾ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011