THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Lãnh Đạo HĐY thăm tặng hoa chúc mừng PKĐK Nguyễn Quang Hợp và PCT YHCT Tẩn Nhân là các đơn vị gắn bó với các hoạt động của HĐY

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà