THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Lãnh đạo HĐY thăm tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kế thừa Ứng dụng YHCT TTĐ Liên Hoa - TTĐ Hải Đức - An Cựu City là những đơn vị khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo gắn bó đồng hành cùng HĐY

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng