Hội nghị ỦY Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 11

Sáng ngày 07/05/ 2029, Hội nghị ỦY Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2019. Hội nghị triển khai góp ý dự thảo Điều lệ, góp ý Báo cáo và thông qua đề án nhân sự để trinh các cấp chuẩn bị cho Đại Hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nhiệm kỳ 2019 -2024.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Minh Huệ, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
+3