Hội nghị “triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2022” của khối các Tổ chức xã hội.

Sáng ngày 19/01/2022 Khối các Tổ chức xã hội tổ chức Hội nghị “triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2022”.