LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NGÀY VIÊN TỊCH CỦA ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

 

Mời toàn thể hội viên HĐY, những thầy thuốc 

có tấm lòng hướng về cội nguồn đến tham dự lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

 
 Không có văn bản thay thế tự động nào.