Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW24-CT/TW HĐY Tp Huế năm 2015