Hội nghị tổng kết thi đua khối được tổ chức Sáng nay ngày 12/12/2020