Làm việc với HĐY Phú Lộc và HĐY Hương Thuỷ Năm 2015