Thông báo

GIẤY MỜI

221 NĂM NGÀY MẤT CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (1791 - 2012)

VÀ 57 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27-2-1955 - 27-2-2012)