GIẤY MỜI

Mời toàn thể hội viên HĐY và những thầy thuốc có tấm lòng hướng về cội nguồn đến tham dự lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào thời gian và địa điểm ghi trong giấy mời.
Trân trọng