NGÀY THẦY THUỐC 27-2-2015

BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Quân y 268
BV Y học cổ truyền tỉnh
BV Y học cổ truyền tỉnh
BV Y học cổ truyền tỉnh
LY Dương Đương
LY Dương Đương
LY Dương Đương
LY Lê Hữu Mạch
LY Lê Hữu Mạch
LY Lê Hữu Mạch
LY Lê Hữu Mạch
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Trần Quốc Hùng
PCT Trần Quốc Hùng
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
PKĐK Nguyễn Quang Hợp
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế