NGÀY THẦY THUỐC 27-2-2014

Bệnh Viện Quân y 268
Bệnh Viện Quân y 268
Bệnh Viện Quân y 268
Bệnh Viện Quân y 268
Bệnh Viện Quân y 268
Bệnh Viện Quân y 268
Bệnh viện YHCT
Bệnh viện YHCT
Bệnh viện YHCT
Bệnh viện YHCT
Bệnh viện YHCT
Bệnh viện YHCT
Bệnh viện YHCT
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
LY Lê Sàm
LY Lê Sàm
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Hồ Văn Dẫn
PCT Phan Quang Anh
PCT Phan Quang Anh
PCT Phan Quang Anh
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Tẩn Nhân
PCT Trần Quốc hùng
PCT Trần Quốc hùng
PCT Trần Quốc hùng
Phòng chẩn trị Nhân Ái An Cựu City
Phòng chẩn trị Nhân Ái An Cựu City
Phòng chẩn trị Nhân Ái An Cựu City
Phòng chẩn trị Nhân Ái An Cựu City
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK Hải Đức
PKĐK  Nguyễn Quang Hợp
PKĐK  Nguyễn Quang Hợp
PKĐK  Nguyễn Quang Hợp
PKĐK  Nguyễn Quang Hợp
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế
Sở y tế
Thị xã Hương Thủy
Thị xã Hương Thủy
Thị xã Hương Thủy
Thị xã Hương Thủy
Thị xã Hương Thủy
Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội
Văn phòng Hội