Giới thiệu chung về Hội Đông y Thừa Thiên Huế

Giới thiệu chung về Hội Đông y Thừa Thiên Huế

Hội Đông y Tỉnh Thừa thiên Huế là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y. Có vai trò nồng cốt trong việc phát triển nền Đông y Việt Nam.

1. Thông tin chung về Hội Đông y Thừa Thiên Huế

Hội Đông y Tỉnh Thừa thiên Huế là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y. Có vai trò nồng cốt trong việc phát triển nền Đông y Việt Nam.

Hội có Website để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đông y, đông dược, truyền bá học thuật, giới thiệu những kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh bằng đông y, đông dược cho nhân dân để từng bước xã hội hoá đông y tại công đồng.

       Hội Đông y lấy ngày 22 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Hội.

      Hội Đông y Thừa Thiên Huế là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TỈNH ThỪA Thiên Huế, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Ủy, sự quản lý của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội Đông y Thùa Thiên Huế

Hội Đông y Tỉnh Thừa thiên Huế là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y. Có vai trò nồng cốt trong việc phát triển nền Đông y Việt Nam.

Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược trong tỉnh và công dân Việt Nam ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Kết hợp Đông y với tây y, từng bước hiện đại hóa nền Đông y, Đông dược. Xây dựng nền Đông y Việt Nam thành một ngành khoa học mang bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nền y học Việt Nam dân tộc, khoa học, đại chúng, thiết thực phục vụ sức khoẻ nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu của Đảng xây dựng đất nước: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Đông y Thừa Thiên Huế

Nhiệm vụ của Hội 

1. Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông y, Đông dược. Động viên mọi người đoàn kết mang hết tài năng trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Xây dựng tổ chức hội trên các mặt: Truyền bá y thuật của nền Đông y Việt Nam, Đông y trong tỉnh. Dịch thuật, biên soạn tài liệu, sách báo Đông y, Đông dược xuất bản để hướng dẫn lý luận và kinh nghiệm cho cán bộ, hội viên.

       3. Tổ chức khám chữa bệnh bằng Đông y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật, từng bước xã hội hóa nền Đông y, Đông dược trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

      4. Tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lương y, lương dược theo quy định của pháp luật, phối hợp cùng Ngành Y tế đào tạo đội ngũ thầy thuốc Đông y cho tỉnh ngày càng đông đảo, về số lượng, đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh bằng Đông y.

      5. Vận động, khuyến khích người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh có hiệu quả cống hiến cho nhà nước hoặc cho xã hội, hoặc truyền thụ cho con cháu với mục đích bảo tồn và phát triễn nền Đông y, Đông dược Việt Nam, phát huy tính tích cực của bài thuốc, tránh thất truyền.

    6. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề, giáo dục y đức nhắm phục vụ tốt cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

     7. Tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong việc xây dựng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn phát triển nền Đông y, Đông dược Việt nam.

    8. Mỡ rộng phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế của hội về Đông y, Đông dược theo quy định của pháp luật.                                                                                          

    9. Xác định khả năng chuyên môn của người hành nghề Đông y, Đông dược, người có bài thuốc gia truyền, giới thiệu để công nhận lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền để cơ quan chức năng cấp phép hành nghề theo quy định của Luật Khám chữa bệnh.

Quyền hạn của Hội:

1. Tạo điều kiện cho hội viên, truyền nghề Đông y, Đông dược theo điều lệ của hội và luật pháp hiện hành của nhà nước. Chống lợi dụng danh nghĩa Đông y để hành nghề mê tín dị đoan hoặc làm những việc trái với nghề nghiệp Đông y.

2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên.

3. Tổ chức hướng dẫn hoạt động Đông y, Đông dược của hội viên trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn sâu theo chương trình của trung ương Hội Đông y Việt Nam thống nhất trong cả nước cho hội viên theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức khám chữa bệnh điều trị bằng các phương pháp của Đông Y (dùng thuốc và không dùng thuốc) phục vụ sức khoẻ nhân dân tại cộng đồng.

6. Sưu tầm, thừa kế, ứng dụng các môn thuốc hay các cây thuốc quí, các bài thuốc gia truyền có hiệu quả, tổ chức nuôi trồng, thu hái, bào chế thuốc, có kế hoạch bảo tồn phát triển nguồn dược liệu trong nước để sử dụng.

7. Tổng kết kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết hợp Đông y với Tây y để chữa bệnh cho nhân dân.                          

4. Hội viên:

      Quy mô hội viên của Hội Đông y Thùa Thiên Huế tăng  nhanh trong những năm gần đây, đưa tổng số lên 499 hội viên, bao gồm các Lương y, Lương dược, người làm thuốc gia truyền, thuốc dân tộc, các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Y sỹ, Dược sỹ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng viên có liên quan đến đông y, đông dược.

5. Hệ thống tổ chức:                            

5.1. Hội Đông y Thừa Thiên Huế được tổ chức từ Tỉnh đến cơ sở:

5.1.1. Văn phòng Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế;

5.1.2. Hội Đông y huyện, thị xã, thành phố;

5.1.3. Hội Đông y xã, phường, thị trấn;

5.2. Chi hội Đông y  trực thuộc;

5.3. Trung tâm Kế Thừa Ứng Dụng trực thuộc Tỉnh Hội;

5.4. Phòng chẩn trị trực thuộc Tỉnh Hội.

6. Cơ quan lãnh đạo của Hội Đông y    

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Đông y Thừa Thiên Huế là Đại hội đại biểu toàn tỉnh. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp Hội Đông y là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên.

2. Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó triệu tập. Đại hội được tiến hành khi có hai phần ba số đại biểu được triệu tập có mặt.

3. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo của các cấp Hội là Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra.

 

4. Đại hội có thể họp bất thường khi có ít nhất hai phần ba số ủy viên Ban Chấp hành yêu cầu.